website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Socialfonden & Växtkraft Mål 3 2000-2013

Socialfonden


Ett verktyg för att skapa fler och bättre jobb

Övergripande mål

Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud".

I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Socialfonden är uppdelat i två områden.

Område 1 – Kompetensförsörjning

Deltagarna i projekten är sysselsatta och projekten ska:

1. underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav

2. öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas

3. öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

Område 2 – Ökat arbetskraftsutbud

Deltagarna i projekten har varit borta från eller inte kommit in i arbetslivet. Projekten ska:

1. underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar

2. underlätta för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap

3. underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet

4. underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet

Kompetensförsörjning

I programområde 1 stöds företrädesvis projekt som omfattar kompetensutvecklingssatsningar för deltagare från flera arbetsplatser, med en aktör som projektägare och stödmottagare. Projekten kan ha olika inslag av kompetensutveckling beroende på vad målgruppen efterfrågat och behöver. Det skall vara projektägarens uppgift att tillhandahålla kompetensutvecklingen.

Planeringen av kompetensutvecklingens innehåll samt det som krävs
för att genomföra kompetensutvecklingsinsatserna kan, med beaktande av vad som uttrycks av projektens målgrupp och vad som anges i den regionala ESF-planen, ske i samverkan med relevanta aktörer från t.ex. näringsliv, arbetsmarknadens organisationer, högskolor och universitet samt den sociala ekonomin.

De kompetensutvecklande projekten skall genomföras i två faser; dels en förprojekteringsfas, dels en genomförandefas. Under förprojektering kartläggs kompetensutvecklingsbehoven hos den aktuella målgruppen. Kunskaper om pågående strukturomvandling skall kopplas till de 53 utvecklingsbehov som arbetsplatserna står inför för att de bättre skall kunna hantera framtida
krav på omställning.

Arbetsplatsens behov av kompetensutveckling skall belysas och kartläggas, utifrån befintlig kompetens och kompetenskrav. Ledning och medarbetare på de arbetsplatser som ingår i ett projekt skall engagera sig i kartläggningen enligt den metodik projektet väljer för att säkerställa ett brett engagemang.
Tanken är att förprojekteringen skall resultera i en ansökan om stöd för genomförande av den planerade verksamheten. I ansökan skall bland annat redogöras för resultatet av kartläggningen, målgruppen för kompetensutvecklingsinsatserna, vilka kompetensbehov som
är aktuella, samt hur projektet skall organiseras och genomföras.
Förprojekteringen kan genomföras såväl med som utan ESF-stöd.
Oavsett hur den finansieras gäller emellertid ovan redovisade krav på förprojekteringens innehåll för att stöd skall komma i fråga.
Genomförandet av ett projekt skall omfatta sådan kompetensutveckling som kartläggningen resulterat i.

Projekten skall rymma gemensamma resurser för projektorganisation i syfte att öka kvalitén i genomförandet; t.ex. koordinering, kommunikation, uppföljning, utvärdering, spridning och påverkan, rapportering, ekonomi/administration. Med hänvisning till avsnitt 2.3 skall tillgänglighet för personer med funktionshinder vara ett av de kriterier som skall uppfyllas vid utformningen av de insatser som medfinansieras av ESF-medel. Tillgänglighet skall därmed beaktas i ESF-projekten. Jämställdhetsintegrering skall främjas under de olika etapperna av fondernas genomförande.
Detta kan ske dels genom att en jämställdhets-swotanalys eller motsvarande problem- och behovsanalys görs i samband med förprojekteringen, dels genom att uppföljningen på projektnivå berör bl.a. hur analysen har fått genomslag i projekten. Såväl förprojekteringsfasen som genomförandefasen kan användas för att genom kompetenshöjande insatser öka medvetenheten om hur diskriminering och utestängning i arbetslivet kan förebyggas, i syfte att främja likabehandling och att bättre ta till vara befintlig kompetens på arbetsmarknaden.

Ökat arbetskraftsutbud

I projekt inom programområde 2 skall samverkan mellan för projektsyftet relevanta aktörer eftersträvas, med en aktör som projektägare och slutlig stödmottagare. I programområde 2 ges möjlighet till förprojektering. Under förprojektering kartläggs utvecklingsbehov och idéer och förutsättningar för den verksamhet som skall prövas i genomförandet av projektet. Samverkanspartner som ingår i ett projekt bör engagera sig i kartläggningen av behov och förutsättningar samt i idéutveckling enligt den metodik som
projektet väljer för att säkerställa ett brett engagemang dels hos samverkanspartner, dels hos representanter för målgrupperna.

Tanken är att förprojekteringen skall resultera i en ansökan för projektgenomförande. I denna ansökan skall bland annat redogöras för resultatet av kartläggningsarbetet och idéutvecklingen samt beskrivas hur projektet skall organiseras och hur uppföljning och utvärdering skall
bedrivas, samt andra krav utifrån de programkriterier som tillämpas i utlysningen av medel. Det skall även framgå hur projektet finansieras.
Förprojekteringen kan genomföras såväl med som utan ESF-stöd. Oavsett hur den finansieras gäller emellertid ovan redovisade krav på förprojekteringens innehåll för att stöd skall kunnakomma i fråga.

I genomförandefasen omsätts den upprättade planen för verksamheten i handling. Utrymme skall ges för tillvaratagande av de lärdomar som uppföljning och utvärdering leder fram till under arbetets gång. Projekten skall rymma gemensamma resurser för projektorganisation i syfte att öka kvalitén i genomförandet; t.ex. koordinering, kommunikation, uppföljning, utvärdering, spridning och påverkan, rapportering, ekonomi/administration.
Med hänvisning till avsnitt 2.3 skall tillgänglighet för personer med funktionshinder vara ett av de kriterier som skall uppfyllas vid utformningen av de insatser som medfinansieras av ESF-medel. Tillgänglighet skall därmed beaktas i ESF-projekten.

Jämställdhetsintegrering skall främjas under de olika etapperna av fondernas genomförande. Detta kan ske dels genom att en jämställdhets-swotanalys eller motsvarande problem- och behovsanalys görs i samband med förprojekteringen, dels genom att uppföljningen på projektnivå berör bl.a. hur analysen har fått genomslag i projekten.

Uppdragsgivare
Ett urval av våra uppdragsgivare med kompetensanalyser och utbildningar/kompetensutveckling.
NOSCASI AB
E-post: tommy@noscasi.com

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp