website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Provux-IT-baserad utbildning för Project Management 1999-2000

Globala tendenser

Modell för förståelse
Nya tendenser - hot och möjligheterVälfärdsstat
Centrala system
Nationella lösningar
Uppifrån och Ner
Stora folkrörelser
Nationell förståelse
Materiell standard
Välfärdsby/kvarter
Decentralisering
Regionala/Lokala lösningar
Bottom up
Små närhetsföreningar
Internationell förståelse
Relationer och egenkontroll


I vilka spänningsfält verkar vuxenutbildningen?
Från
Materiella värden
Enhetliga tankesystem
Stabila strukturer
Starka folkrörelser
Homogen befolkning
Förutsägbar utveckling
Nationella lösningar
Specifika kunskaper
Anställning
Hög grad av självförsörjning

Till
Icke-materiella värden
Mångkulturella tankesystem
Strukturer i otakt
Nya- okända folkrörelser
Multi-etniskt samhälle
Osäker utveckling
Internationella lösningar
Generella kunskaper
Anställningsbar
Omvärldsberoende

Tolkning av Agenda 2000
Från
Skolan del av förvaltningen
Skolans organisation
Position
Förberedelse för ett yrke
Faktabunden, individorienterad kunskap.
Mätbarhet viktigast
Gruppering efter ålder
Att förmedla kunskaper
Kunskap gäller längre
Undervisningens innehåll, särskiljande
Sverige är utgångspunkt
Det utländska ger kryddan
Kunskapsförmedling
Ansikte mot ansikte
Kortvarig, enhetlig utbildning
Till
Skolan del av näringslivet
Skolans nätverk
Kommunikation
Beredskap för arbete
Individbunden, problemorienterad kompetens
Kunskapsprocessen viktigast
Gruppering efter ålder
Att förmedla problemlösningar
Kunskap är färskvara
Pedagogiken särskiljande
Världen är utgångspunkt
Det svenska ger profilen
Kunskapssökande
Elektroniska möten
Kontinuerlig, mångfacetterad

Nyckelbegrepp:
 • Livslångt lärande
 • IT- allt viktigare
 • Partnerskap
 • Nätverksarbete
 • Distanslärande
 • Kunskap-individorienterad
 • Kompetens- problemorienterad
 • Breddad pedagogisk kompetens
 • Nya karriärvägar
 • Tvärsektoriella lösningar
 • Entreprenörskap
 • Offentligt-privat
 • Kulturförståelse
 • Internationalisering
 • Mottagarkompetens
Konsekvenser för Provux

Konsekvens för utbildningen inför 2000 talet?Fyra steg på väg mot ett utvecklingsprojekt:

Steg 1
Analys av behov och förutsättningar för utvecklings- och förändringsarbete.Steg 2
Beskrivning av nuläge- kategorisering av hinder och möjligheter för utveckling:
 • Struktur och regelverk
 • Pedagogik
 • Organisation
 • Ledning/Management
 • Teknisk utveckling
 • Ekonomi
 • Personlig kompetens
 • Omvärld
 • Attityder/Värderingar
Steg 3
Formuleing av åtgärder, d v s projektens innehåll.

Steg 4
Genomförande, bl a inom ramen för Provux.
Kursuppläggning och arbetsformer

Vägledande pedagogik
Learning by doing - Projektfokusering/Processorientering - Delaktighet.

Övergripande projekt
Kunskapslyftets uppdrag att reformera vuxenutbildningen är Provux övergripande projekt.

Delprojekt
Vid kursstarten presenterar antagna kursdeltagare förslag och idéer till egna projekt för bearbetning under utbildningen. Till respektive delprojekt kopplas en referens- grupp utifrån delprojektens behov av externa kontakter och kompetens.

Målgrupp
20 deltagare med anknytning till Kunskapslyftet i Falun, Borlänge, och Säter.

Provux referensgrupp
Till Provux knyts en referensgrupp med representanter för Kunskapslyftet i delta- gande kommuner, forskare/specialister, studerande, näringsliv och arbetsmarknad.

Övrig kursinformation
Allmänt:
Kursen genomförs som distansutbildning under 2 år 1999-2000.

Deltagarna förutsätts ha tillgång till datorutrustning i hemmet för kommunikation via Framtidsnätet och informationsnavigering på internet.

IT används genomgående för projektplanering, projektledning och utvärdering. PBI och alternativa examinationsformer eftersträvas.

Varje termin genomförs ett tredagarsseminarium och en videokonferens. Seminarierna innehåller:
 • Projektplanering
 • projektprocess
 • vuxenpedagogik
 • informationsteknik
 • internationalisering med övningar
 • föreläsningar
 • specialistmedverkan
Deltagarna tar aktiv del i utveckling av kursinnehåll, kursmetodik samt planering av seminarier och konferenser.

Specialistmedverkan sker via nätet och på seminarier/konferenser.

Kvalitetssäkring:

Utbildningen utvärderas av externa forskare.

Litteratur:

Litteraturlista fastställs i samråd med Kunskapslyftets ledning.

Medverkande specialister bidrar med litteraturförslag och lämpliga web-adresser inom respektive fackområde.

Kvalitetssäkring och uppdatering av litteratur görs inom ramen för utbildningen och genom deltagande i vuxenpedagogiska nätverk.

Grundläggande är Kunskapslyftets basdokument.
Kursinnehåll

Kursbeskrivning
Provux IT-baserad utbildning för utbildare för en reformerad vuxenutbildning.

Övergripande mål
Att bidra till att utveckla en modell för Kunskapslyftets arbete med att reformera vuxenutbildning.

Delmål
 • Utveckla metoder och projektledning för verksamhetsutveckling
 • Etablera ett nätverk för pedagoger i vuxenutbildningen
 • Utveckla den lärande organisationen
 • Skaffa kunskap om och förmedla information om vuxenpedagogiska projekt
 • Utveckla metoder för etnisk-, ålders- och könsintegrerad utbildning
 • Utveckla IT för nätverk och partnerskap
 • Öka förståelsen för omvärldsdimensionen i organisationens verksamhet
Tematiskt innehåll
Omvärldsförståelse - Internationalisering - Framtider - Kommunikation - Informationsteknik - Entreprenörskap - Vuxenpedagogik.

1 Projektplanering
 • Ansvarsfördelning -beställare, - projektledare, -linjeorganisation
 • Nulägesbeskrivning
 • Precisering av behov och utvecklingsområden
 • Beskrivning av hinder för utveckling
 • Analys av projektets kompetensbehov
 • Målbeskrivningar och avgränsningar
 • Förväntade effekter på kort och lång sikt
 • Val av utvärderingsmetod
 • Utveckling av projektorganisation
 • Utarbetande av projektplaner
 • Projektekonomi
 • Utarbetande av informations- och kommunikationsrutiner
 • Metod för resultatspridning
2 Projektprocess
 • Initiera utvecklingsprocesser
 • Förväntningar och avgränsningar
 • Förankring och motivation
 • Inventering av projektresurser
 • En kreativ projektarena
 • Processens inverkan på mål- och effektbeskrivning
3 Omvärldsorientering
 • Globalisering - Regionalisering
 • De nya kartorna
 • Ett växande omvärldsberoende
 • Det nya tänkandet
 • Informationssamhället
 • Framtidsstudier för framtidsberedskap
 • Barn och ungdom i utvecklingsprocesser
 • Värdeförskjutningar och attitydförändringar
 • Kulturmöten och kulturkonfrontationer
 • Etik och utveckling
 • EU:s program för kompetens och utveckling
 • Interkulturella projekt
4 Vuxenpedagogik
 • Problembaserat lärande
 • Aktuell forskning kring kunskapsbildning
 • Distansutbildning
 • Datorpedagogik
 • Livslångt lärande
5 Informationsteknik

IT som verktyg
Ordbehandling, grafik, register kalkyl

IT för presentation
Layout, Presentationsprogram, Multimedia, Hemsida

IT för informationssökning
Internet, databaser

IT för kommunikation
Framtidsnätet/First Class, videokonferenser
Provuxprojekt

Projektbeskrivning - för individanpassad utbildning i ekonomiska ämnen
Anders Engström, Sarah Godske
Slutlig projektbeskrivning

Distansutbildning med IT-stöd i samhällskunskap B
Per Bäckehag

Distansutbildning i engelska
Martin Olsson

Digitala klassrum och pedagogisk verklighet
Christer Ljungqvist

Förberedande kurs FL
Bo Malmberg

Portfoliomodellen "IT-stöd i folkbildningsverksamheten -för vuxna med förvärvade hjärnskador"
Ewa Nielsen
Slutrapport (Word - ej lösenord)

Fornbys hemsida
Kjell Englund
Utvärdering
Granskning

Flexibel modell för vuxenutbildning
Ulf Lindqvist

Miniguiden
Dennis Adås
Miniguiden

Rapport från Provuxprojektet
Dennis Adås
Rapport

Förbättra Naturvetenskapliga basåret genom att använda IT
Dennis Adås, Gun Löfdahl, Gunnar Olsson
Utvärdering

Lettland & läkarsekreterare
Lena Kärnhagen, Elisabet Daniels, Christer Garpenswärd, Helena Åhrman
Reseberättelse (PDF - ej lösenord)
Slututvärdering (PDF - ej lösenord)

Lärare mot tobak
P-O Forsström

Math-net
Bo Fållby
Föreläsningar

Utbildningsmaterial

Mats Lundgren
Att skapa projekt
Seminarium I
Borlänge 990419

Lorens Axelsson
Lathund för design av projekt
Seminarium II
Borlänge 990610

David Axelson-Fisk
Projektarbetsmetodik (PowerPoint)
seminarium III & V
Falun 990917 och Borlänge 991208

Anita Palm-Dalby
Att hantera processer (PowerPoint)
seminarium IV
Tällberg 991101-02

Angelica Dilschman
Lärande organisationer (PowerPoint)
seminarium IV
Tällberg 991101-02

Kia Lukasson
Mål 3 (PowerPoint)
seminarium VI
Leksand 000321-22

David Axelson-Fisk
Projektledarrollen och genomförandefasen (PowerPoint)
seminarium VI
Leksand 000321-22

Ove Jobring
Distansutbildning (PowerPoint)
seminarium VI
Leksand 000321-22

Ove Jobring
Fem frågor till ledare i IT-tider (PowerPoint)
seminarim VI
Leksand 000321-22
Viktoria Institutet

Bengt Olsen
Skolan i Datorn (PowerPoint)
Uppsala 001231

Mats Lundgren & Markus Arvidsson
Delutvärdering av Provux
seminarium VI
Leksand 000321-22

Projektledarutbildningen Provux
Reserapport
Studieresa
London 001008-12

Mats Lundgren
Slututvärdering
Borlänge 010116
Kontakter

Provux IT-baserad utbildning för Project Management - en reformerad vuxenutbildning

Utbildningsansvarig
Noscasi Education & Training

Kontaktperson
Tommy Isaksson
tel: 0243-68149
mobil: 070-522 08 09
fax: 0243-17217
e-post: tommy@noscasi.com

Provuxkonceptet utvecklas i samarbete med LA International
Lorens Axelson
tel: 0243-79 33 31
mobil: 070-620 55 68
fax: 0243-79 33 32
e-post: lorens@future.pp.se

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp