website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Bok - Datorpedagogik

Datorpedagogik - 9 specialarbeten

Förord

Undersökningarna har genomförts inom ramen för en distanskurs om 20 poäng i Datorpedagogik som Umeå universitet och Noscasi drivit som uppdragsutbildning i Sandvikens kommun.

Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning vid Umeå universitet har sedan 1994 drivit Datorpedagogiska fortbildningskurser om 20 poäng på distans för pedagoger med mycket gott resultat. Ansvarig på institutionen är Lisbeth Appelberg.

Undertecknad som har ansvarat för uppläggning och genomförande av pilotutbildningen i Sandvikens kommun har också tillsammans med Lisbeth Appelberg ansvarat för kursen i Datorpedagogik. Kursens uppläggning beskrivs i ett avsnitt längre fram i denna bok utifrån den första fortbildningskursen.

De specialarbeten som här redovisas är så pass intressanta att det finns anledning att presentera dem för en större krets än vad som normalt är fallet med arbeten av detta slag. Vi tänkte i första hand sammanställa rapporterna i en kopierad upplaga men när vi kom i kontakt med ett tryckeri som arbetade efter principen "Print on Demand" så beslöt vi oss för att pröva det.

Ett stort tack till författarna, som presenteras i slutet av skriften, och som på detta sätt gjort boken möjlig. / Tommy Isaksson

Inledning

I Sandviken satsar man stort på IT i skolan. Sedan 1994 bedrivs ett projekt "Kunskapsstöd i Undervisningen" i kommunen. Projektet finansieras av Sandvikens kommun fram till sekelskiftet och stöds även av KK-stiftelsen under åren 1996-1998. Projektets huvudsakliga inriktning är att införa användning av datorer och annan IT-utrustning i den pedagogiska verksamheten på alla nivåer. Målsättningen är att IT ska vara ett naturligt inslag i verksamheterna. B etoningen ligger mer på pedagogik och metodik än på teknik.

Huvudlinjerna i projektet är en "pilotutbildning" där 120 pedagoger i Sandviken utbildades till IT-resurspersoner och cirkelledare. Vid slutet av vårterminen 1998 har 1200 pedagoger i Sandviken gått en studiecirkel ledda av piloter. Inriktningen för såväl pilotutbildningen som cirklarna är en blandning av pedagogiska studier och diskussioner och praktiskt IT-användande. Diskussionerna inriktar sig på att finna ett lämpligt sätt att förändra d en pedagogiska verksamheten i riktning mot mer ett undersökande arbetssätt, mer handledande lärare och mer aktiva elever. De praktiska delarna har som mål att ge alla pedagoger en grund i datoranvändning som man kan bygga vidare på.

Efter cirklarna har de pedagoger som så önskat startat pedagogiska projekt där man prövar olika sätt att använda datorer i undervisningen. Projekten utvärderas kontinuerligt och stöds av 20 koordinatorer som var och en fungerar s om stöd för ett antal projekt. I mars 1998 drivs ca 300 pedagogiska projekt i Sandvikens kommun från förskolan upp till komvux. Sammanlagt 700 datorer finns utspridda i de olika projekten Pedagogerna får chansen att utvecklas inom olika speci alområden och den kompetens som finns i kommunen tas tillvara. Det finns också ett stort utbud av kurser för utvecklingen av pedagogernas kreativitet. Kommunprojektet "Kunskapsstöd i Undervisningen" utvärderas kontinuerligt av Luleå Tekniska universitet. Utvärderingarna har varit positiva, de pekar på att man i Sandviken är i färd med att bygga upp en "datormognad" i kommunen som ger goda möjligheter att skapa en skola väl anpassad efter framtidens krav.

Som en del av satsningen "Kunskapsstöd i Undervisningen" har 20 pedagoger under åren 1995-1997 gått en 20-poängsutbildning, "Datorpedagogik", på distans, under ledning av Lisbeth Appelberg och Tommy Isaksson från Umeå un iversitet. I likhet med kommunens IT-satsning i övrigt har denna kurs bestått av en blandning av IT-pedagogiska studier i ett framtidsperspektiv och praktisk IT-utbildning.

Pedagogerna kommer från förskolan, olika år på grundskolan och från gymnasiet. Samtliga har genomgått kommunens pilotutbildning och därigenom också varit ansvariga för studiecirklar. De är också involver ade i olika projekt inom kommunen. Ett antal av pedagogerna har även erfarenhet av intern och extern fortbildning.

Den bok som du nu håller i din hand består av de specialarbeten, motsvarande 5 poäng, som skrevs under slutskedet av utbildningen "Datorpedagogik, 20 poäng". Gemensamt för arbetena är att vissa synvinklar och frågestä llningar återkommer. I vilken utsträckning förändras arbetssätt, kunskapssyn och lärar- och elevroller? Man betonar vikten av datorer i skolan från demokrati-, jämställdhets- och jämlikhetssynpunkt.

Vissa arbeten betonar övergripande frågor utifrån den verksamhet som bedrivs idag jämfört med den förändring som "Kunskapsstöd i Undervisningen" arbetar för.

Per-Erik Simonsson belyser i sitt arbete "Datorstöd i undervisningen" elever och lärares inställning till datorstöd i undervisningen. Tillsammans med "IT-användning, arbetssätt och kunskapssyn" skrivet av Peter Aspengren, Agneta Björk och Lennart Engström diskuterar man i vilken utsträckning verksamheten i skolan hittills förändrats på grund av projektet "Kunskapsstöd i undervisningen" Dessutom belyses de traditionella ämnenas roll i den nya skolan. Denna frågeställning tas också upp i "Nära kontakter skola-arbetsliv" av Inga-Märit Bergek och Erik Lundkvist. Arbetet baseras på en undersökning bland lokala företag och intervjuer av rektorer och politiker. Det lokala näringslivet ger sin syn på framtidens skola där utökat samarbete mellan skola och arbetsliv ses som en förutsättning för positiv utveckling.

Jonny Engvall och Annika Östling beskriver i sitt arbete "Den digitala skolbänken ett användargränssnitt för skolan?" hur man på Vallhovsskolan i Sandviken arbetar med "Den digitala skolbänken". Eleverna och pedagoge rna har haft tillgång till ett gemensamt användargränssnitt och författarna diskuterar hur det fungerar.

Två arbeten "Skillnader och likheter i en grupp barns texter skrivna för hand" av Lajla Rydberg och Inger Sellström och "Datorn är en bra vän" av Margareta Bergström, Marianne Edlund och Stina Granlund behandlar datorn som skrivredskap. I det förstnämnda arbetet beskrivs hur texternas utformning varierar i meningsbyggnad, stavning etc. Den senare uppsatsen visar på hur datorn fungerar som verktyg för dyslektiker.

Kerstin Andersson, Peter Englund och Anders Wessling undersöker hur e-post- kommunikationsprojekt i engelskundervisningen påverkar motivation och intresse för engelskundervisningen. Deras specialarbete "E-post i engelskundervisningen - kunskap och förändring genom kommunikation?" behandlar hur elever och pedagoger upplever detta arbetssätt. Man undersöker även vad som händer med den språkliga förmågan.

I arbetet "Dator hemma eller inte. Är det elever som redan kan mest om datorer hemifrån som också arbetar mest med datorerna i skolan" beskriver Kristina Persson och Åke Wåhlström slutsatser om hur tillgång till datorer, men även kön, påverkar hur eleverna använder datorerna i skolan.

Hur flickor använder datorer belyses i arbetet "10 flickor och datorn" av Ewa Hultkvist och Agneta Iwarsson. Författarna tar upp flickornas inställning till datorer och hur de ser sig själva som datoranvändare.

De specialarbeten som ingår i denna bok ger en bild av datorns (men även annan IT-utrustnings) användande i förskolan och skolan i Sandvikens kommun. Specialarbetena ger generellt en positiv bild av utvecklingen, men man undviker inte att berätta om hinder och problem. Syftet med boken är att dela med sig av erfarenheterna av olika aspekter på pedagogisk datoranvändning. Om det finns behov av ytterligare förklaringar och fördjupad diskussion så utt rycker samtliga författare en vilja att på olika sätt utveckla sina tankegångar. Läsaren får enklast kontakt genom e-post.

Vi hoppas på intressant och tankeväckande läsning för intresserade och kritiska läsare.

Kerstin Andersson och Peter Aspengren

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp