website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Datorpedagogik 20 poäng 1994-1997

DATORPEDAGOGIK, 20 POÄNG (distans)

Ansvarig institution: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

Kursens mål och innehåll: Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. I kursen behandlas kvalitativa och kvantitativa metoder för analys av eget FoU-arbete. Deltagarna ska efter genomgången grundkurs på A-nivå och fördjupningskurs på B-nivå kunna fungera som Datorpedagoger inom barnomsorg, skola och annan organisation där ny informationsteknologi implementeras.

Kursen innehåller följande fyra delmoment:

  • Datorpedagogik, 5 poäng
  • Informationsteknologi, 5 poäng
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 poäng
  • Examensarbete, 5 poäng


Förkunskapskrav: Allmän behörighet. Dessutom krävs lärarutbildning, förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller motsvarande.

Kursens uppläggning: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, fältarbete och projektarbete. Kursen ges som distansutbildning under två år. Lärarledd undervisning sker vid en sammankomst om 3 dagar per termin. Kursdeltagarna förutsätts ha tillgång till datorutrustning (PC eller Macintosh) för datorkommunikation, då elektronisk post och datorkonferenser i FirstClass utgör ett centralt inslag.

Examination: Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga prov. Dessutom krävs godkänt projektarbete. Kursen förutsätter ett aktivt deltagande från de studerandes sida. Sammankomsterna innefattar examination där närvaro är obligatorisk.

Några axplock ur kursvärderingar:

  • "Jag har växt, kursen har gett mig mer än jag kunde ana."
  • "Jag har börjat datormogna."
  • "Kurskamraterna har varit en kunskapsbank för mig."
  • "Kursen periodvis intensiv - däremellan lugnare."
  • "Bra hemuppgifter. De har givit kursen kontinuitet och anledning att hålla kontakt över nätet."
  • "Har varit utvecklande för mig som person och pedagog."


Kursen ges också som uppdragsutbildning och kan delas upp i 5 eller 10 poängsmoduler.

Vidare information ges av:
Lisbeth Appelberg
Umeå universitet
Inst för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning
901 87 UMEÅ
Tel: 090-16 64 44
E-post: lisbeth.appelberg@educ.umu.se

Tommy Isaksson
Noscasi AB
Gammelgårdsvägen 4
784 44 BORLÄNGE
Tel: 0243-681 49
Fax: 0243-172 17
E-post: tommy@noscasi.com

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp