website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

IT-pedagogik som ett verktyg för verksamhetsutveckling och lärande, Finland 2003

Föreläsningar - Pargas, Finland

Åbolands Medborgarnät - Mebbens* IT-inspirationsdag för lärarna drog fullt hus i Pargas, Finland. Lärare från både låg-, högstadiet och gymnasiet från hela väståboland var representerade.

Föreläsningarna hölls av IT-pedagog Tommy Isaksson från Noscasi Education & Training i Sverige och behandlade området "IT-pedagogik som ett verktyg för verksamhetsutveckling och lärande".

Våra barn växer upp i ett föränderligt samhälle. Världskartan ritas om varje dag. Video, kabel-TV, data- och TV-spel för in informationsteknologin i våra hem. Vilka konsekvenser får detta för barnen? Vilken kunskap och kompetens är viktig för deras framtid?

IT-inspirationsdagen ordnades i syfte att inspirera lärarna att använda mebben och datorn i det dagliga arbetet. Livliga diskussioner fördes under pauserna, då det bjöds på kaffe, smörgås, frukter och äppelmust.

Att låta barn utvecklas och få kunskap inom informationsteknologin är minst lika viktigt som "traditionell boklig kunskap". Vi kan knappast göra som strutsen - stoppa huvudet i sanden - och låtsas att ämnet informationsteknologi inte berör oss. Vi måste ge barnen den kunskap de behöver. Frågan är bara hur?

I övergången till det nya informationsteknologiska samhället finns det vinnare och förlorare. Det ställer stora krav på oss som arbetar med barn och ungdom. Datorernas intåg i undervisningen kräver ett förändrat arbetssätt, en förändrad organisation och en förändrad lärarroll. Datorfortbildning måste därför i första hand inriktas på de pedagogiska frågorna.

Datorfortbildning måste alltså fokusera de pedagogiska frågorna i första hand och i andra hand arbeta med att hantera datorn - men - det ska då vara övningar som hela tiden är kopplade till de pedagogiska frågeställningarna. Datorerna är ett verktyg, ett verktyg som man använder för att lösa ett problem. Om man inte har något problem så behöver man inget verktyg. Det får inte bli så att datorerna är en lösning som söker sitt problem utan man måste börja i andra ändan.

Hur förbereder vi barn och ungdom för dagens och morgondagens informationsteknologiska samhälle?

Införandet av datorer i undervisningen kräver ett annat arbetsätt och en annan organisation vilket innebär en förändrad lärarroll. En lärarroll som går från att lära ut, förmedla, vara den som har all nödvändig kunskap, vara den som "kan mest" i klassrummet till att vara handledare, skapa inlärningssituationer och vara en resurs för barnens egna kunskapsinhämtande. En lärarroll där man också ser barnen som en viktig resurs för, särskilt när det gäller ny teknologi så kan många gånger barn och ungdomar mer än den enskilda läraren.

Det är inget hot, det är en möjlighet.

Eftersom frågan om informationsteknologi i stor utsträckning är en fråga om jämställdhet så är det av stor vikt att särskilt kvinnliga pedagoger får fortbildning inom detta område. De har då möjlighet att fungera som bra förebilder för flickorna. Vi vet också att könsroller, attityder och inställningar grundläggs mycket tidigt, vilket är ett argument för att vi i fortbildningssammanhang i första hand måste rikta in oss på de pedagoger som arbetar med yngre barn. Vi vet också att innehav av datorer är socialgruppsrelaterat vilket innebär att man bör prioritera de pedagoger som arbetar i sk "tunga" områden.

Hur ser man på datorn roll i undervisningen? Är den viktig i huvudsak för att barnen/ungdomarna ska lära sig att "knappa" ("teknikorienterat" synsätt) eller är syftet att förbättra undervisningen i ett avgränsat ämne ("traditionellt" synsätt) eller är det viktigt för att barnen/ungdomarna ska få en större förståelse och kompetens om IT- samhället ("förändringsorienterat" synsätt)?

Det behövs ett utbildningssystem som utgår från att det ska vara roligt att lära sig, som uppmuntrar nyfikenhet, engagemanget, kreativitet, nytänkande och reflektion. En utbildning som är tidsoberoende och platsoberoende. En utbildning med internationella kontakter och som samarbetar med det lokala näringslivet. En utbildning som arbetar med e-learning, on-line-tutoring, in-the-home-training, on-the-job-training och street-educators.

*1.8.2001 startade det 2-åriga IT-utvecklingsprojektet OSKU i Åbolands skärgård. Namnet OSKU kommer från Oppivat Seutukunnat eller Lärande regioner. Syftet med projektet var att sprida informationssamhället till olika delar av Finland på ortsbornas egna villkor. Inalles 8 områden i Finland gick med i projektet och inom ramen för projektet utbildades ett större antal lokala lekmannautbildare (IT-lotsar), ett lokalt medborgarnät byggdes upp och avgiftsfria nätpunkter upprättades.
Huvudfinansiär för OSKU i Finland var Sitra, Jubileumsfonden för Finlands Självständighet. Därtill olika lokala organisationer. I Åboland deltog Svenska Kulturfonden, TE-centralen och alla de 8 kommunerna i finansieringen.
Vid projektets slut 30.4.2003 övergick medborgarnätet i Region Åboland rf:s regi och verksamheten utvecklas med EMOTR landsbygdsutvecklingsmedel (VALMA). För MEBBen jobbar en projektchef och 5 IT-lotsar. Finansiering har erhållits t o m 30.4.2006 och därefter hoppas man att medborgarnätet "bär" sig själv.

MEBBens målsättning är att:
På invånarnas villkor utveckla ett användarvänligt redskap för växelverkan och samarbete mellan invånarna, föreningarna, företagen, kommunerna och övriga organisationer i Åboland
Sänka tröskeln för åbolänningarna att delta i informationssamhället och använda informationsteknologi genom att ordna nybörjardatakurser och nybörjarhandledning
Speciellt satsa på småföretagarna som målgrupp
Utveckla nätpunktsnätet i Åboland och hitta en form för upprätthållande av servicen i framtiden

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp