website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

Nationellt Centrum För Flexibelt Lärande Gagnefsmodellen 2005

Nationellt Centrum För Flexibelt Lärande Gagnefsmodellen 2005

Det handlar om att hitta ett vinnar-vinnar perspektiv
Tommy Isaksson projektledare för Gagnefmodellen

- Vi måste tänka nytt och tänka om, säger Tommy Isaksson, projektledare för Gagnefmodellen som syftar till att finna samverkansformer för kompetensutveckling och utbildning i kommunen. Han kallar Gagnef för en ”utspridd” kommun som rymmer 10 000 invånare där de flesta arbetar inom tillverkningsindustri eller vård och omsorg. Här finns 300 företag varav hälften är enmansföretag. Kommunen har ett sviktande befolkningsunderlag, en hög medelålder och en relativt låg utbildningsnivå.

Som för så många andra kommuner kommer kunskapsnivån att vara avgörande för tillväxt och utveckling i kommunen. Kommunens Utvecklingscentrum sökte därför och fick utvecklingsmedel från CFL för att initiera ett projekt som ska skapa former för och påbörja samverkan mellan näringsliv, vuxenutbildning, folkbildning, myndigheter och andra organisationer i kommunen.

Projektet startade hösten 2004 och pågår under 2005. I första fasen av projektet ska samverkansorganisationen bildas. I fas två ska samverkansorganisationen fortbildas för att bygga upp en gemensam kunskapsgrund, ta fram strategi och utveckla en modell för vuxenutbildning där alla parter deltar med sina specialkompetenser. Projektorganisationen består av 20 personer och fem delprojekt

Mer om idé, mål och organisation finns beskrivet i Tommy Isakssons oh-bilder och på projektets webbplatswww.gagnef.se/gagnefsmodellen.

Enligt Tommy Isaksson består projektets utmaning i att hitta arenor där vuxenutbildning och företag kan hitta samverkansformer. Han visade på några goda exempel på samverkan:

  • Så kallad ”transfer”, vilket innebär att företag informerar inom olika omåden i skolan, till exempel företag som har en resurs som kan erbjuda gratis föreläsningar
  • Uppdrag där företag lägger ut verkliga uppdrag på studerande
  • Lärare kan göra praktik på andra arbetsplatser, eller göra arbetsplatsbesök
  • Företag kan vara faddrar

I kontakter med företagen handlar det om att hitta ett vinnar-vinnar perspektiv, menar Isaksson.
- Många företag har negativ eller felaktiga kunskaper kring kompetensutveckling och till utbildningsanordnare för vuxenutbildning, säger han. Sådant löser man inte på en kvart – det tar tid. Det är också viktigt att satsa tid på att fundera kring utbildningsområden. Förutom en stor del yrkesutbildning finns behov av mer mjuka värden än man kan tro.

Enda vägen till nätverksbygge med näringslivet är genom besök och personliga kontakter. Enkäter ger ingen dialog, poängterar Tommy Isaksson.

- Vuxenutbildning handlar även om att utveckla innehållet, säger Tommy och menar att vi är inrutade och arbetar ofta efter det innehåll vi redan har. Han jämför med företaget Black & Decker som vände fokus genom att tänka ”Våra kunder vill inte ha en 6 mm borr utan ett 6 mm hål ... Det är viktigt att få innehållet att bli behovsanpassat!

Projektet ser inte webbaserade utbildning som den naturligaste och enda vägen i vuxenutbildning. IT har främst använts för kommunikationsplattformar. Webbaserade lösningar blir lätt envägskommuniktion, menar Tommy. Däremot satsar man på samverkan med Biblioteket, som är en eftersatt resurs. För många är det en ny insikt att konstaterat att där kan man göra annat än låna romaner. Vuxenutbildning och bibliotek har en väldigt logisk koppling. Där finns fakta, databaser, projekt med mera.

Tommy Isaksson lyfter också fram förankring i kommunen. Här har man satsat på att ha bra kontakt med lokalpressen. – Det är viktigt för de som är med i projektet och för att sprida och öka ”ringarna på vattnet”, menar han.

Under fas två i projektet har man lagt upp en seminarieserie med olika teman. Ett seminarium har fokuserat på styrkor och svagheter kring vuxenutbildning. Andra teman har bland annat handlat om utbildning anpassad för arbetslivet, flexibelt lärande eller om att utveckla utbildning efter företagens behov.

Projektet avslutas med ett praktikfall med uppdrag att upphandla vuxenutbildning i flexibel form för tre företag. Syftet är att till hösten starta en pilotutbildning som bygger på den planerade upphandlingen, och ska genomföras med minst 20 deltagare under hösten 2005. Projektägare blir då Växtkraft Mål 3 med minst 10 företag som deltar. Målet är också att skapa en plattform för att kunna erbjuda företagen en utbildningsanordnare som kan tillgodose alla behov som utbildare och pedagogisk mäklare.

Sammanfattat av Lena Nordung

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp