website statistics

Noscasi AB

Gammelgårdsvägen 4
784 44 Borlänge
Sweden

Contact

Tommy Isaksson
Spain: +34 693230775
Sweden: +46 (0)70 5220809
Email: tommy@noscasi.com

Follow us

Facebook

2006-06-05 Kommer barnet att kastas ut med badvattnet?

En debattartikel från mitten av 1990-talet. Publicerad i "Datorn i utbildningen" 04/04

Jag är projektledare för SkolDala projektet som är ett av KK-stiftelsens skolprojekt. Jag har arbetat med IT-pedagogiska projekt sedan 1985 och därmed också, mer eller mindre noga, följt debatten och IT-projekt inom utbildningsområdet. Utifrån denna horisont så skulle jag vilja peka på nio punkter inom den nuvarande projektverksamheten som det finns, enligt min mening, all anledning att reflektera över.


  1. Alltför många sk pedagogiska IT-proiekt är idag inget annat än rena teknikprojekt där det handlar om att köpa och installera utrustning utan en genomtänkt strategi om hur den ska användas. Den pedagogiska målsättningen saknas eller är formulerad på en så övergripande nivå att det är omöjligt att genomföra den i praktiken.
  2. Många projekt har idag inte budgeterat eller planerat för att den inköpta utrustningen ska bytas ut om 2-3 år? Tänk efter – hur skulle det vara att idag driva projekten med datorer med 386-processorer.
  3. Det är sällsynt att man har formulerat en plan över hur projektet ska kunna övergå i reguljär verksamhet när projektmedlen är slut.
  4. Den pedagogiska styrningen av projekten är för svag. IT-ansvariga tekniker och IT-avdelningar har i många fall alltför stor makt och fungerar inte som den stödfunktion som de bör vara.
  5. Många projekt satsar idag stora resurser på att bygga upp olika typer av Internetlösningar utan att ha funderat över skillnaden mellan begreppen Information och Kommunikation.
  6. Projektbeskrivningar ar många gånger skrivna av personer som inte själva ska driva projekten och innehåller ofta mycket snömos och lite substans.
  7. Projektledarna saknar många gånger erfarenhet och kunskap om vad det innebär att driva ett projekt och skillnaden mellan projekt och reguljär verksamhet. Det behövs mycket fortbildning i projektledarskap.
  8. Kunskapen om hur man dokumenterar och utvärderar en verksamhet är allt för ofta bristfällig.
  9. Under rubriken fortbildning eller datorpedagogisk fortbildning hittar man ofta fortbildning i hur man använder olika programvaror men hur man metodiskt och pedagogiskt arbetar med IT lyser ofta med sin frånvaro.

Om vi inte ser upp så är risken uppenbar att dagens projekt blir ett i raden av misslyckade verksamheter trots goda föresatser. Då slår den pedagogiska pendeln över till sin motsats och vi riskerar att slänga ut ”barnet med badvattnet”.

Tommy Isaksson,
projektledare för bland annat ett av KK-stiftelsen skolprojekt. Och nej, det är inget nytt projekt och inte heller en ny text. Texten ovan är skriven som ett debattinlägg i mitten av 1990-talet, ungefär för tio år sedan.

Contact us!

Send us an email and we can assure you a reply within 24 hours.

You can also find us at Facebook or you can send a SMS or Whatsapp